Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long - Hà Nội /Nguyễn Văn Dương.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 .- 227 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .-
 • Nguyễn, Văn Dương
  Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Văn Dương. -- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012

          227 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
          Tài liệu tham khảo: tr.213-224

          Contents: Sách gồm 4 chương:
  -- Chương 1: Tổng quan về mỹ thuật môi trường
  -- Chương 2: Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội trước năm 1945
  -- Chương 3: Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội từ năm 1954 đến nay
  -- Chương 4: Một số định hướng và giải pháp xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội

          1. Kiến trúc đô thị -- Hà Nội (Việt Nam).

  Số phân loại : 710
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 710 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R14B025411
  Các ĐKCB rỗi : R14B025411
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập