Dữ liệu biên mục

 • Giáo trình mỹ thuật học đại cương /Nguyễn Xuân Tiên (biên soạn).. - TP. Hồ Chí Minh : Thông tin và Truyền thông, 2014 .- 269 tr. : Hình ảnh, minh họa ; 24 cm .-
 • Giáo trình mỹ thuật học đại cương / Nguyễn Xuân Tiên (biên soạn). -- TP. Hồ Chí Minh : Thông tin và Truyền thông, 2014

          269 tr. : Hình ảnh, minh họa ; 24 cm
          Tài liệu tham khảo: tr.223-226

          Contents: Nội dung giáo trình gồm 4 chương:
  -- Chương 1. Mỹ thuật và vai trò của mỹ thuật trong đời sống xã hội
  -- Chương 2. Khái lược lịch sử mỹ thuật
  -- Chương 3. Các loại hình mỹ thuật thuần túy (Điêu khắc - Hội họa - Đồ họa)
  -- Chương 4. Các loại hình mỹ thuật thực dụng (Kiến trúc - Mỹ thuật ứng dụng)

          1. Mỹ thuật học -- Giáo trình. I. Nguyễn, Xuân Tiên, biên soạn.

  Số phân loại : 701
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 701 GI-108TR

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 1GT  Số bản 20
  Các ĐKCB có : L141GT000162, L141GT000166-8, L141GT000170-5, L141GT000178-82, L141GT000185, L141GT000187-8, L141GT000190, R141GT000161
  Các ĐKCB rỗi : L141GT000162, L141GT000166, L141GT000167, L141GT000168, L141GT000170, L141GT000171, L141GT000172, L141GT000173, L141GT000174, L141GT000175, L141GT000178, L141GT000179, L141GT000180, L141GT000181, L141GT000185, L141GT000187, L141GT000188, L141GT000190, R141GT000161
  Kho : 2GT  Số bản 15
  Các ĐKCB có : L142GT000067-70, L172GT002834-43, R142GT000066
  Các ĐKCB rỗi : L142GT000067, L142GT000068, L142GT000069, L142GT000070, L172GT002834, L172GT002835, L172GT002836, L172GT002837, L172GT002838, L172GT002839, L172GT002840, L172GT002841, L172GT002842, L172GT002843, R142GT000066
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập