Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật ở làng = $bArt in the Vietnamese village / Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng.. - H. : Mỹ thuật, 1991 .- 248 tr. : hình ảnh ; 20 cm .-
 • Nguyễn, Quân
  Mỹ thuật ở làng = Art in the Vietnamese village / Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng. -- H. : Mỹ thuật, 1991

          248 tr. : hình ảnh ; 20 cm

          Contents: Sách gồm 7 phần :
  -- Phần I. Văn hóa làng - Mỹ thuật làng.
  -- Phần II. Cảnh quang làng.
  -- Phần III. Đình làng.
  -- Phần IV. Chùa làng.
  -- Phần V. Đền, lăng và các kiến trúc khác ở làng.
  -- Phần VI. Tranh khắc gổ ở làng.
  -- Phần VII. Mỹ thuật thủ công ở làng

          1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Lịch sử. 2. Mỹ thuật làng -- Việt Nam -- Lịch sử. I. Phan, Cẩm Thượng. II. Title: Art in the Vietnamese village.

  Số phân loại : 709.597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.597 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 4
  Các ĐKCB có : L03B003032-3, R03B003030-1
  Các ĐKCB rỗi : L03B003032, L03B003033, R03B003030, R03B003031
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập