Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại = $bVietnamese contemporary applied arts. . - H. : Mỹ thuật, 2003 .- 131 tr. : Hình ảnh ; 25 cm .-
 • Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại = Vietnamese contemporary applied arts.. -- H. : Mỹ thuật, 2003

          131 tr. : Hình ảnh ; 25 cm
          1. Mỹ thuật ứng dụng -- Việt Nam. I. Title: Vietnamese contemporary applied arts.

  Số phân loại : 709.597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.597 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R15B026588
  Các ĐKCB rỗi : R15B026588
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập