Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật Lý - Trần - Mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ.. - H. : Mỹ thuật, 2001 .- 748 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .-
 • Chu, Quang Trứ
  Mỹ thuật Lý - Trần - Mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ. -- H. : Mỹ thuật, 2001

          748 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
          Tác phẩm được giải thưởng năm 1998 của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
          Phụ lục : tr. 583 - 703
          Sách song ngữ: Việt - Anh

          Contents: Tài liệu gồm 2 phần:
  -- Phần I : Mỹ thuật Phật giáo thời Lý - Trần.
  -- Phần II: Thành tựu mỹ thuật ở một số ngôi chùa tiêu biểu

          1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Thời Lý-Trần . 2. Mỹ thuật Phật giáo -- Việt Nam.

  Số phân loại : 709.597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.597 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L15B026592, R03B006862
  Các ĐKCB rỗi : L15B026592, R03B006862
  Kho : SDH  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R12SDH000105
  Các ĐKCB rỗi : R12SDH000105
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập