Dữ liệu biên mục

 • Các thể loại và loại hình mỹ thuật / Nguyễn Trân. - H. : Mỹ thuật, 2005 .- 120 tr. : Minh họa ; 23 cm .-
 • Nguyễn Trân
  Các thể loại và loại hình mỹ thuật / Nguyễn Trân. -- H. : Mỹ thuật, 2005

          120 tr. : Minh họa ; 23 cm
          Tài liệu tham khảo: tr. 116 - 117

          Summary: Những kiến thức ban đầu, làm cơ sở cho việc tiếp thu các môn học khác về lý luận và lịch sử mỹ thuật

          Contents: Sách gồm các phần:
  -- Phần I: Các thể loại mỹ thuật
  -- Phần II: Các chất liệu và kỹ thuật
  -- Phần III: Các loại hình nghệ thuật

          1. Mỹ thuật; Thể loại; Loại hình .

  Số phân loại : 701.18
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 701.18 C101TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R142B000974
  Các ĐKCB rỗi : R142B000974
  Kho : B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L05B010547-8
  Các ĐKCB rỗi : L05B010547, L05B010548
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập