Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật Ấn Độ /Roy C. Craven ; Nguyễn Tuấn, Huỳnh Ngọc Trảng (dịch).. - H. : Mỹ thuật, 2005 .- 304 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .-
 • Craven, Roy C.
  Mỹ thuật Ấn Độ / Roy C. Craven ; Nguyễn Tuấn, Huỳnh Ngọc Trảng (dịch). -- H. : Mỹ thuật, 2005

          304 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
          Dịch từ tiếng Anh
          1. Mỹ thuật -- Ấn Độ -- Lịch sử. 2. Ấn Độ. 3. Lịch sử. I. Nguyễn, Tuấn, Dịch. II. Huỳnh, ngọc Trảng, Dịch.

  Số phân loại : 709.54
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.54 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L06B010776, R06B010775
  Các ĐKCB rỗi : L06B010776, R06B010775
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập