Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam = $bFine Arts of the Thai in Vietnam / Phan Ngọc Khuê.. - H. : Mỹ thuật, 2004 .- 168 tr. : Hình ảnh ; 30 cm .-
 • Phan, Ngọc Khuê
  Mỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam = Fine Arts of the Thai in Vietnam / Phan Ngọc Khuê. -- H. : Mỹ thuật, 2004

          168 tr. : Hình ảnh ; 30 cm
          Sách song ngữ: Việt - Anh

          Summary: Tài liệu giới thiệu sơ lược về dân tộc Thái ở Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh nghệ thuật kiến trúc ; nghệ thuật trang trí trên vải, đồ gốm, đồ đan

          Contents: Tài liệu gồm 7 phần:
  -- Phần 1: Cảm hứng sáng tạo nghệ thuật
  -- Phần 2: Sơ lược giới thiệu về dân tộc Thái ở Việt Nam
  -- Phần 3: Kiến trúc và trang trí kiến trúc
  -- Phần 4: Nghệ thuật trang trí trên vải
  -- Phần 5: Đồ chạm bạc - trang sức
  -- Phần 6: Đồ gốm
  -- Phần 7: Đồ đan

          1. Mỹ thuật -- Người Thái -- Việt Nam. I. Title: Fine Arts of the Thai in Vietnam.

  Số phân loại : 704.03
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 704.03 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R15B026656
  Các ĐKCB rỗi : R15B026656
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập