Dữ liệu biên mục

 • Lịch sử mỹ thuật Viễn Đông /Sherman E. Lee ; Trần Văn Huân (biên dịch).. - H. : Mỹ thuật, 2007 .- 688 tr. : minh họa ; 27 cm .-
 • Lee, Sherman E.
  Lịch sử mỹ thuật Viễn Đông / Sherman E. Lee ; Trần Văn Huân (biên dịch). -- H. : Mỹ thuật, 2007

          688 tr. : minh họa ; 27 cm
          [Biên dịch từ tiếng Anh]

          Contents: Sách gồm 4 phần:
  -- Phần 1. Nền văn hóa và mỹ thuật thời Tiền sử: Thời kì Đồ Đá, Đồ Đồng và đầu Đồ Sắt
  -- Phần 2. Ảnh hưởng của nghệ thuật Phật giáo
  -- Phần 3. Những phong cách dân tộc của Ấn Độ và Indonesia
  -- Phần 4. Phong cách mỹ huật của Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng

          1. Mỹ thuật Viễn Đông -- Lịch sử . 2. Mỹ thuật -- Châu Á -- Lịch sử . I. Trần, Văn Huân, biên dịch.

  Số phân loại : 709.5
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.5 L302S

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L152B003558, R152B003520
  Các ĐKCB rỗi : L152B003558, R152B003520
  Kho : B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L15B027488, R15B027487
  Các ĐKCB rỗi : R15B027487
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập