Dữ liệu biên mục

 • Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật = $bEnglish for Fine Arts / Lưu Đức Minh, Lê Thúy Hằng (biên soạn).. - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 69 tr. : Hình ảnh ; 30 cm .-
 • Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật = English for Fine Arts / Lưu Đức Minh, Lê Thúy Hằng (biên soạn). -- TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, 2008

          69 tr. : Hình ảnh ; 30 cm

          Summary: Giới thiệu 8 bài học tiếng Anh, chuyên ngành Mỹ thuật

          1. Tiếng Anh -- Mỹ thuật -- Giáo trình. I. Lưu, Đức Minh, Biên soạn. II. Lê, Thúy Hằng, Biên soạn. III. Title: English for Fine Arts.

  Số phân loại : 428
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 428 GI-108TR

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 1GT  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R151GT002383
  Các ĐKCB rỗi : R151GT002383
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập