Dữ liệu biên mục

 • Vienam - Thailand contemporary art exhibition by lecturers of 6 university from Thailand and Vietnam = $bTriển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan /Nhiều tác giả.. - TP. Hồ Chí Minh : Sở Văn hóa - Thông tin, 2007 Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh .- 252 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .-
 • Vienam - Thailand contemporary art exhibition by lecturers of 6 university from Thailand and Vietnam = Triển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan / Nhiều tác giả. -- TP. Hồ Chí Minh : Sở Văn hóa - Thông tin, 2007 Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

          252 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
          Sách song ngữ: Anh - Việt.

          Summary: Giới thiệu các tác giả và tác phẩm mỹ thuật dự Triển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan, lần thứ 6, năm 2007, tổ chức tại Huế

          1. Mỹ thuật--Việt Nam--Thái lan--Thời hiện đại--Triển lãm. I. Title: Triển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan.

  Số phân loại : 707.4
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 707.4 VI-229

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L15B026600, R15B026599
  Các ĐKCB rỗi : L15B026600, R15B026599
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập