Dữ liệu biên mục

 • Thiết kế mẫu và mỹ thuật công nghiệp với Coreldraw X4 / Việt Hùng Vũ, Ánh Tuyết, Quang Hiến (biên soạn).. - H. : Giao thông vận tải, 2008 .- 352 tr. : Minh họa ; 21 cm .-
 • Thiết kế mẫu và mỹ thuật công nghiệp với Coreldraw X4 / Việt Hùng Vũ, Ánh Tuyết, Quang Hiến (biên soạn). -- H. : Giao thông vận tải, 2008

          352 tr. : Minh họa ; 21 cm

          Summary: Giới thiệu 10 bài tập vẽ những mẫu vật dụng thường gặp trong cuộc sống, 3 bài tập đầu thiết kế với Corel 13 (X3)

          1. Thiết kế mẫu với Coreldraw X4. 2. Mỹ thuật công nghiệp với Coreldraw X4. 3. Đồ họa vi tính. 4. Phần mềm Coreldraw X4. I. Việt, Hùng Vũ Biên soạn. II. Ánh Tuyết Biên soạn. III. Quang Hiến Biên soạn.

  Số phân loại : 745.202 85
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 745.202 85 TH308K

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 4
  Các ĐKCB có : L11B018255-7, R11B018254
  Các ĐKCB rỗi : L11B018255, L11B018256, L11B018257, R11B018254
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập