Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật nữ phục truyền thống Việt Nam /Cung Dương Hằng.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2011 .- 266 tr. : Hình ảnh ; 24 cm .-
 • Cung, Dương Hằng
  Mỹ thuật nữ phục truyền thống Việt Nam / Cung Dương Hằng. -- H. : Văn hóa Thông tin, 2011

          266 tr. : Hình ảnh ; 24 cm
          Tài liệu tham khảo: tr.251-262

          Summary: Phân tích tỉ mỷ, kỹ lưỡng về kiểu dáng và tỷ lệ vàng, về các biểu tượng của nữ phục truyền thống (vòng màu truyền thống, vòng màu biểu tượng văn hóa dân tộc, vòng màu đặc trtưng...) của từng dân tộc. Từ đó, tác giả đưa ra mô thức nghệ thuật truyền thống mà tự nó định hướng cho những sáng tạo tương lai của trang phục

          Contents: Sách gồm 3 chương:
  -- Chương I. Lý thuyết và giả thuyết tiếp cận
  -- Chương II. Nữ phục truyền thống một số dân tộc ở Việt Nam - những vẻ đẹp đặc trưng
  -- Chương III. Mỹ thuật nữ phục truyền thống Việt Nam - giá trị và mô thức

          1. Mỹ thuật trang phục -- Việt Nam. 2. Nữ phục -- Việt Nam.

  Số phân loại : 746.909 597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 746.909 597 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 4
  Các ĐKCB có : L172B007781-3, R142B001391
  Các ĐKCB rỗi : L172B007781, L172B007782, L172B007783, R142B001391
  Kho : B  Số bản 7
  Các ĐKCB có : L12B022794, L12B022799-803, R12B022793
  Các ĐKCB rỗi : L12B022794, L12B022799, L12B022800, L12B022801, L12B022802, L12B022803, R12B022793
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập