Dữ liệu biên mục

 • Giáo dục nghệ thuật ở bảo tàng mỹ thuật Việt Nam / Nguyễn Văn Huy, Phạm Kim Ngân// Tạp chí Di sản văn hóa, 2011, Số 4(37). - .- .- .-
 • Nguyễn, Văn Huy PGS.TS
  Giáo dục nghệ thuật ở bảo tàng mỹ thuật Việt Nam / Nguyễn Văn Huy, Phạm Kim Ngân. -- . --

          
          1. Bảo tàng. 2. Nghệ thuật. 3. Bảo tàng. 4. Nghệ thuật. 5. Giáo dục. 6. Bảo tàng mỹ thuật. 7. Việt Nam. I. Phạm, Kim Ngân.

  Số phân loại :
  Mã hóa ký hiệu xếp giá :

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  >>Không có thông tin xếp giá<<
  Các mục từ truy cập