Leader00551nam a2200193 4500
001CVL160028082
040##$aĐHVHTPHCM
0410#$avie
08214$a791.430 959 7 $bT312H
1001#$aNgô, Phương Lan
24510$aTính hiện đại và tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam /$cNgô Phương Lan.
260##$aH. : $bVăn hóa Thông tin : $bViện Văn hóa - Thông tin, $c2005
300##$a309 tr. : $bHình ảnh ; $c23 cm
504##$aTài liệu tham khảo: tr.293-304.
650#4$aĐiện ảnh $zViệt Nam $xLịch sử và phê bình
900 True
911 Nguyễn Văn Xuyên>
925 G
926 A
927 SH
.