Dữ liệu biên mục

 • Tính hiện đại và tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam /Ngô Phương Lan.. - H. : Văn hóa Thông tin : Viện Văn hóa - Thông tin, 2005 .- 309 tr. : Hình ảnh ; 23 cm .-
 • Ngô, Phương Lan
  Tính hiện đại và tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam / Ngô Phương Lan. -- H. : Văn hóa Thông tin : Viện Văn hóa - Thông tin, 2005

          309 tr. : Hình ảnh ; 23 cm
          Tài liệu tham khảo: tr.293-304
          1. Điện ảnh -- Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

  Số phân loại : 791.430 959 7
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 791.430 959 7 T312H

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L162B005556, R162B005555
  Các ĐKCB rỗi : L162B005556, R162B005555
  Kho : B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L16B029292, R16B029291
  Các ĐKCB rỗi : L16B029292, R16B029291
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập