Tra cu

Bin mc

Bn c

nh k

Mn tr

B sung

Chc nng nghip v:

Phn h qun l ngi dng c s dng bi ngi qun tr h thng thay i, thm mi hay xo cc ti khon truy cp ca ngi dng vo cc Phn h cn li ca chng trnh cng nh thay i quyn truy cp ca nhng ngi dng ny n cc phn h ca chng trnh.

Tnh nng s dng:

  • Nhp, sa, xa ti khon truy cp vo chng trnh Libol.

  • Thay i quyn truy cp vo cc phn h khc nhau.

 

Copyright 2000, Tinh Van Co., LTD.