Tra cu

Bin mc

Bn c

nh k

Mn tr

Qun l

Chc nng nghip v:

  • Phn h B sung dng qun l s thay i s lng ca cc n phm trong th vin k t lc ng k vo th vin cho n mi thay i nh mt mt, thanh l, b sung thm ca n phm trong sut qu trnh tn ti ca n trong th vin.

  • Cho php v cc biu thng k v qu trnh b sung n phm hng nm, hng thng, hng ngy hay trong mt khong thi gian bt k.

  • Cho php to phch v cc th mc sch phc v cho cc sn phm u ra trn giy.

  • C th tch hp vi cc qu, phn h k ton qun l ngn qu mua n phm ca th vin.

Tnh nng s dng:

  • In phch v th mc n phm theo chun ISBD hoc theo danh sch cc thuc tnh tu chn.

  • Kim tra qu trnh thay i s lng ca mt n phm k t lc ng k vo th vin.

  • V th thng k qu trnh b sung v chi tiu cho vic b sung nh k v khng nh k.

  • H tr m vch.

 

Copyright 2000, Tinh Van Co., LTD.